Skip to main content

Phoenix Smart IP43 Charger

1. Veiligheidsinstructies

In deze sectie:

Gevaar

Warning_symbol.svg

WAARSCHUWING: LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG

 • Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat de acculader geinstalld wordten in gebruik wordt genomen; bewaar de handleiding op een veilige plek ter referentie voor later.

 • De acculader mag niet geïnstalleerd of gebruikt worden door de volgende mensen, tenzij onder strikte begeleiding en toezicht:

  1. Mensen die het ontbreekt aan de kennis, ervaring of competentie die nodig is om het product veilig te installeren en/of te gebruiken.

  2. Mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens die van invloed kunnen zijn op de veiligheid bij de installatie en/of het gebruik.

 • Installatie en gebruik van de acculader

  1. Monteer de acculader op een plaats met goede natuurlijke luchtcirculatie of ventilatie, en met voldoende vrije ruimte rondom; raadpleeg de sectie “Installatie” voor meer informatie.

  2. Monteer de acculader op een niet-ontvlambare ondergrond en zorg dat er geen hittegevoelige voorwerpen dicht in de buurt zijn; het is normaal dat de acculader heet wordt tijdens gebruik.

  3. Monteer de acculader op een plaats waar deze beschermd is tegen omgevingsfactoren zoals direct zonlicht, water, hoge vochtigheid en stof, en op een veilige afstand van ontvlambare vloeistoffen en gassen.

  4. Plaats / installeer / gebruik de acculader niet bovenop de accu, direct boven de accu, of samen met de accu in een gesloten kast; accu's kunnen explosieve gassen uitstoten.

  5. Bedek de acculader niet en plaats geen andere voorwerpen bovenop de acculader.

 • Installatie en opladen van de accu

  1. Installeer en laad de accu op een plaats met goede natuurlijke luchtcirculatie of ventilatie.

  2. Zorg ervoor dat er geen ontstekingsbronnen in de buurt van de accu zijn; accu's kunnen explosieve gassen uitstoten.

  3. Accuzuur is bijtend; als accuzuur in contact komt met de huid dan onmiddellijk afspoelen met water.

  4. Laad geen niet-oplaadbare accu's op; laad geen Li-ion-accu's op als de temperatuur van de accu lager is dan 0 °C.

 • DC-aansluitingen van de accu

  1. Zorg dat het DC-systeem volledig afgesloten/geïsoleerd is voordat bestaande en/of nieuwe kabel- en/of andere aansluitingen voor af- of aangesloten op de accu / het DC-systeem.

  2. Gebruik flexibele meer-aderige koperen kabel met voldoende dwarsdoorsnede met een passende zekering of stroomonderbreker; raadpleeg de sectie “Installatie” voor meer informatie.

 • AC-aansluiting voor netvoeding

  1. De AC-aansluiting op het elektriciteitsnet moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke voorschriften inzake elektriciteit. De acculader moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.

  2. Gebruik de acculader niet wanneer de AC-stroomkabel beschadigd is; neem contact op met een dealer.

 • Installatie van de acculader

  1. Raadpleeg de instructies en specificaties van de fabrikant van de accu om zeker te zijn dat de accu en deze lader samen gebruikt kunnen wordenen bevestig de aanbevolen laadinstellingen.

  2. De geïntegreerde laadmodi (te kiezen met de MODE-knop of de VictronConnect app), gecombineerd met de adaptieve laadlogica, zijn geschikt voor de meest voorkomende accutypen, zoals natte loodzuuraccu's, AGM, Gel en LiFePO4.

   Indien nodig is geavanceerde configuratie met door de gebruiker gedefinieerde instellingen mogelijk met behulp van de VictronConnect-app en een Bluetooth-apparaat (zoals een mobiele telefoon of tablet).