Skip to main content

Manual för Victron VM-3P75CT Energy Meter

1. Säkerhetsinstruktioner

I detta avsnitt:

Allmänt

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna nedan innan du installerar och använder VM-3P75CT Energy Meter för att undvika risker för brand, elektrisk chock, personskada eller skada på utrustning.

Denna produkt är konstruerad och testad enligt internationella standarder. Utrustningen ska endast användas för dess avsedda användningsområde, i enlighet med angivna driftparametrar.

Installation

Varning

Installation, underhåll, service och justeringar får endast utföras av kvalificerad personal. För att undvika risken för elektrisk chock bör du inte utföra någon service förutom den som anges i driftsinstruktionerna om du inte är kvalificerad.

 • Följ lokala och nationella kopplingsstandarder och bestämmelser samt dessa installationsinstruktioner för elarbeten. Anslutning till nätström måste göras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer.

 • Installera aldrig enheten när eld, explosiva material, bränsle eller andra brännbara källor. Använd inte enheten på platser där gas- eller andra kemiska explosioner kan inträffa.

 • En brytare eller kretsbrytare måste ingå i installationen. Den måste placeras på lämplig plats för enkel åtkomst och den måste markeras tydligt som den utsedda frånkopplingsenheten för VM-3P75CT.

 • Stäng av strömmen innan du installerar eller utför ingrepp på den.

 • Stoppa inte in fingrarna eller för inte in föremål eller vassa metallföremål i terminalerna.

 • Installera den i en torr omgivning.

 • Tillämpa inte stark kraft på utrustningen för att förhindra haverier och förslitning.

 • Det är inte tillåtet att använda strömklämmor på blanktråd.

 • Säkerställ att jordanslutningen är korrekt gjord för att undvika skador på utrustningen.

Drift, service och underhåll

 • Använd inte enheten om den visar tecken på skador eller inte fungerar korrekt.

 • Använd inte VM-3P75CT om den är trasig, defekt, spräckt, skadad eller inte fungerar korrekt.

 • VM-3P75CT innehåller inga delar som kan servas.

 • Om en strömtransformator är defekt måste den bytas ut av kvalificerad personal.

 • Det krävs inget regelbundet underhåll av VM-3P75CT.

 • Undvik fukt och olja/sot/ångor och håll enheten ren.

 • Rengör med en torr trasa på framsidan av VM-3P75CT.