Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Handbok

1. Säkerhetsinstruktioner

I detta avsnitt:

Allmänt

Läs först den dokumentation som medföljer produkten så att du känner till säkerhetsskyltar och anvisningar innan du använder den. Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.

Varning

 • VARNING - Dessa serviceinstruktioner får endast användas av kvalificerad personal. För att undvika risken för elektrisk chock bör du inte utföra någon service förutom den som anges i driftsinstruktionerna om du inte är kvalificerad att göra det.

 • VARNING - RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR - Produkten används tillsammans med en permanent strömkälla (batteri). Ingångs- och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd. Koppla alltid ifrån batteriet innan underhålls- eller servicearbete utförs på produkten.

Observera

 • Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte produkten om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.

 • Vi ber dig läsa installationsinstruktionerna i installationsmanualen innan utrustningen installeras.

 • Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal). Chassit måste vara jordat. En extra jordningspunkt återfinns på produktens utsida. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.

 • Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden.

  Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer.

  Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner.

 • Se till att det finns ordentligt fritt utrymme (10 cm) för ventilation runt enheten och kontrollera att ventilationsventilerna inte är igensatta.

 • Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med avsaknad av erfarenhet eller kunskap såvida de inte övervakas eller får instruktion om hur man använder utrustningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

 • Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

 • Användning av ett tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren av den marina enheten kan leda till risk för brand, elektrisk chock eller personskada.

Transport och förvaring

Kontrollera att huvudanslutningarna och batterikablarna har kopplats bort innan förvaring eller transport av produkten utförs.

Något ansvar accepteras inte för transportskador om utrustningen transporteras i annat än originalförpackningen.

Förvara växelriktaren i torr miljö; lagringstemperaturen måste hållas mellan -20°C and 60°C.

Rådfråga batteritillverkarens användarhandbok med avseende på transport, förvaring, laddning, underhållsladdning och bortforsling av batteri.