Skip to main content

Phoenix Inverter Smart Handbok

4. Konfigurering

I detta avsnitt:

Växelriktaren är redo för användning med fabriksinställningarna (se avsnittet Tekniska specifikationer).

Växelriktaren kan konfigureras med appen VictronConnect. Anslut genom att använda en smarttelefon eller surfplatta via Bluetooth eller genom att använda en dator via och ett VE.Direct till USB-gränssnitt).

Varning

 • Inställningarna får enbart utföras av kvalificerad tekniker.

 • Läs instruktionerna noggrant innan ändringarana genomförs.

4.1. AC-utgångsspänning och frekvens

Växelriktaren är som standard inställd på 230 VAC.

AC-utgångsspänningen och frekvensen kan ställas in på ett annat värde enligt tabellen nedan:

Modell

AC-utgångsspänningsintervall

Frekvensomfång

230 VAC-modeller

Mellan 210 VAC och 245 VAC

50 Hz eller 60 Hz

4.2. ECO-läge och ECO-inställningar

Växelriktaren är utrustad med ECO-läge. ECO-läge aktiveras via appen VictronConnect, växelriktarens huvudbrytare eller tryckknapp (beroende på växelriktarmodellen).

När växelriktaren är i ECO-läge minskar den sin energiförbrukning med ungefär 85 % när det inte finns några belastningar anslutna till växelriktaren.

När växelriktaren är i ECO-läge växlar den till sökstatus när det inte finns någon belastning eller en väldigt liten belastning. När den är i sökstatus är växelriktaren avstängd och slås på var tredje sekund under en kort period (justerbart). Om växelriktaren känner av en belastning av en viss storlek (justerbar) återgår den till normalt driftläge. När belastningen sjunker till under en viss nivå går växelriktaren tillbaka till ECO-läge.

I tabellen nedan anges standardinställningar och inställningsintervall för eco-parametrarna:

Parameter

Standardvärde

Intervall

Uppvakningseffekt

60 VA

0 VA - växelriktarkapacitet

Avstängningseffekt

50 VA

0 VA - växelriktarkapacitet

ECO-läge sökintervall

3 s

0 - 64 s

ECO-läge söktid

0,16 s

0,08 - 5,00 s

Notera

 • Observera att de inställningar som krävs i ECO-läge beror på typen av belastning: induktiv, kapacitiv, icke-linjär. Anpassningar för specifika belastningar kan behövas.

4.3. Larm vid lågt batteri och laddningsavkänningsinställningar

Växelriktaren har två olika typer av frånkopplingsslägen vid lågt batteri:

 • Frånkoppling vid lågt batteri baserad på batterispänning: Det här är ”frånkoppling vid lågt batteri”-spänningen.

 • Frånkoppling vid lågt batteri baserad på batterispänning som en funktion av batteribelastning. Det här läget är inaktiverat som standard. Se nästa avsnitt Dynamisk avstängning för mer information.

När växelriktaren har kopplats från på grund av lågt batteri (oberoende av läget):

 • Växelriktaren startar igen när batterispänningen har ökat över nivån för ”omstart och larm vid lågt batteri”.

 • Växelriktaren rensar larmet för lågt batteri när den känner av att batteriet laddas. Det här är ”laddningsavkännings”-spänningen.

Batterispänning

Frånkoppling vid lågt batteri

Omstart och larm vid lågt batteri

Laddningsavkänning

12 V

Standard: 9,3 V

Intervall: 0-100 V

Standard: 10,9 V

Intervall: 0-100 V

Standard: 14 V

Intervall: 0-100 V

24 V

Standard: 18,6 V

Intervall: 0-100 V

Standard: 21,8 V

Intervall: 0-100 V

Standard: 28,0 V

Intervall: 0-100 V

48 V

Standard: 37,2 V

Intervall: 0-100 V

Standard: 36,6 V

Intervall: 0-100 V

Standard: 56,0 V

Intervall: 0-100 V

4.3.1. Dynamisk avstängning

Funktionen ”dynamisk avstängning” gör skyddet mot frånkoppling vid lågt batteri till en funktion för batteriströmmen som dras från batteriet i relation till batterispänningen.

När en hög ström dras från batteriet används ett lägre tröskelvärde för avstängningsspänning, exempelvis 10 V. På samma sätt när batteriet endast laddas ur långsamt, då används en hög avstängningsspänning, exempelvis 11,5 V.

På så sätt kompenseras ett spänningsfall, orsakat av det invändiga motståndet i batteriet, så att batterispänningen blir en mycket mer pålitlig parameter för att avgöra när batteriet inte ska laddas ur mer.

Funktionen ”dynamisk avstängning” är mest användbar för batterier med ett högt invändigt motstånd, såsom OPzV- och OPzS-batterier. Det är av mindre relevans för GEL- och AGM-batterier och kanske till och med irrelevant för litiumbatterier. Diagrammet nedan visar urladdningsproportionerna versus batterispänningskurvan för de olika batterityperna. Du kan se att litiumkurvan (LiFeP04) nästan är platt jämfört med OPzV- och OPzS-kurvan.

Kurvan justeras med appen VictronConnect.

dynamic_cutoff.png

Urladdningsproportion versus batterispänningsdiagram för olika batterityper

Viktigt

 • Använd inte funktionen ”dynamisk avstängning” i en installation som också har andra belastningar anslutna till samma batteri. I dessa system kan batterispänningen sjunka på grund av andra belastningar som är anslutna till batteriet. Algoritmen för ”dynamisk avstängning” i växelriktaren kan inte ta med de andra belastningarna i beräkningen och stänger därmed av växelriktaren för tidigt med ett larm för underspänning.

Inställningar för VictronConnect

 • Funktionen ”dynamisk avstängning” är inaktiverad som standard.

 • Aktivera funktionen ”dynamisk avstängning” för att använda den och konfigurera den.

 • Välj batteritypen. Välj mellan: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 eller anpassad

 • Ange batterikapaciteten.

 • Ange spänningen för de olika urladdningsströmmarna. Dessa värden har redan ställts in till de allmänna spänningar som tillhör den specifika batteritypen som valdes tidigare. Ändra endast dessa inställningar om de behöver justeras och och du vet vad du gör, eller om ett anpassat batteri används.

VictronConnect_Inverter_Dynamic_cut_off.png

Appen VictronConnect som visar inställningarna för ”dynamisk avstängning”.

4.4. Programmerbart relä

Växelriktarna är utrustade med ett multifungerande relä som är inställt som larmrelä i det normala driftläget. De olika relälägena kan summeras enligt följande:

Växelriktare (standardinställning)

Reläet stängt under vanlig drift, och öppnas när växelriktaren har stängt av sig själv vid ett larm, har stängts av av en användare och även öppnat (självklart) när det inte finns någon ström tillgänglig på terminalerna, dvs. batteriet är frånkopplat. I ECO-läge är reläet stängt både när det söker efter en belastning och när det är fullständigt igång, dvs. en belastning känns av. Använd det här alternativet när du vill att reläet ska signalera att det finns ström tillgänglig på växelriktarens utgång.

Larm

Som ovan, men då reläet även öppnas när det förekommer en varning. Exempelvis om batterispänningen har sjunkit till gränsen för avstängning, eller när batteriet har laddats till en grad där det nästan stängs av på grund av överladdning. I ECO-läge är reläet stängt både när det söker (ingen belastning) och när det är fullständigt igång, (en belastning känns av) förutom när det förekommer en varning.

Använd det här alternativet när du vill att reläet ska signalera att det är dags att göra någonting (ladda batteriet, minska belastningen osv.) för att förhindra ett strömavbrott.

Lågt batteri

Relä på under normal drift. Reläet stängs av när en varning för lågt batteri visas. Det förblir avstängt om växelriktaren stängs av på grund av låg spänning och slås endast på igen när växelriktaren är driftklar och batterispänningen är över återställningsnivån för förlarm. Använd det här alternativet för lastfördelning eller för att starta en generator automatiskt. Observera att detta endast är ett ”billigare/enklare” alternativ för start/stopp av generatorn. För fler och bättre alternativ se bladet om start/stopp av generator.

Fläkt

Reläet är av, om inte fläkten inuti växelriktaren är igång. Använd det här alternativet för att växla till en extern fläkt, för situationer när växelriktaren är belägen på ett litet instängt utrymme.

Off (Av)

Det här alternativet försätter reläet i ”OPEN” position. Använd det här alternativet om du inte har för avsikt att använda reläfunktionen.

4.5. Uppdatering av fast programvara

Den fasta programvaran kan uppdateras i växelriktarens produktinställningar:

 • Gå till växelriktarinställningarna genom att klicka på kugghjulet Setting_cog_symbol_VictronConnect.svg i det övre högra hörnet.

 • Klicka på option-symbol.png symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet.

 • Välj ”produktinställningar” från menyn.

 • På sidan visas den fasta programvaruversionen och en knapp för att utföra en uppdateringar av den fasta programvaran.

4.6. Återställning till fabriksinställningar

Växelriktarinställningarna kan återställas till fabriksinställningar på följande sätt:

 • Gå till växelriktarinställningarna genom att klicka på kugghjulet Setting_cog_symbol_VictronConnect.svg i det övre högra hörnet.

 • Klicka på option-symbol.png symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet.

 • Välj ”återställning till fabriksinställningar” från menyn och inställningar återställs.